Legitimerade sjukgymnaster med examen i OMT

Vi arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar patientens rörelseförmåga. Det kan exempelvis var smärta, stelhet, muskelsvaghet eller rädsla och ångest.

Sjukgymnast omt i Stockholm

Åtgärder i förebyggande eller rehabiliterande syfte bygger på en bedömning och analys av patientens kroppsliga förutsättningar och problem med hänsyn tagen till psykiska och sociala faktorer. Med patienten som aktiv samarbetspartner syftar åtgärder, behandlingar och pedagogiska insatser till att göra henne medveten om sina kroppsliga resurser och därigenom förbättra möjligheterna att klara det dagliga livets krav.

Sjukgymnasten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering. Vi är legitimerade sjukgymnaster med examen i OMT steg 2 + 3 och vidareutbildning i idrottsmedicin är mycket väl lämpade att ställa rätt diagnos och behandla besvär från rygg, nacke och extremiteter.

Om du behöver sjukskrivning, medicin, eller annan typ av undersökning kan vi hjälpa dig med en läkarkontakt eller ta kontakt med din husläkare.

Hur går ett patientbesök till?

Sjukdomshistoria:
Vi samtalar om dina besvär och vilka förväntningar och mål du har med ditt besök.

Undersökning:
I en bedömning utförd av en OMT-fysioterapeut ingår en omfattande anamnes samt undersökning utifrån en patientcentrerad modell. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreproduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörlighetstester ingår. Bedömning görs av en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, där hänsyn tas till eventuell påverkan ifrån psykosociala faktorer. Detta är en viktig del i det kliniska resonemang som i högsta grad styr behandlingsupplägget. I bedömningen tas också hänsyn till differentialdiagnostik, som eventuellt leder till kompletterande undersökningar.

Behandling:
Behandling planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål sätts upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och bindväv samt behandling av det perifera nervsystemet.

I det akuta skedet kan åtgärderna vara mer specifikt inriktade på enskild led eller symptomgivande struktur. Ofta kompletteras den manuella behandlingen med individuell funktionsträning och/eller styrketräning, som ofta ökar i omfattning efter det akuta skedet. Det kliniska resonemanget fortgår under under behandlingsperioden och skapar en bra förutsättning för att anpassa behandlingen till varje enskild patient.

Under ett besök hos en OMT-fysioterapeut informeras alltid patienten om den troliga orsaken till besvären. detta syftar till att öka patientens kunskap om sina besvär. Ökad kunskap leder till en ökad känsla av kontroll, vilket i sin tur innebär minskad oro och en minska smärtupplevelse. Patienten undervisas i och uppmuntras till egen aktivitet för att förhindra återfall.

Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera patientens funktionstillstånd.

Uppföljning:
Vi gör fortlöpande värderingar av dina besvär och anpassar behandlingen för att på bästa sätt hjälpa dig genom hela läkningsprocessen.

Vår förhoppning är att du ska känna dig väl omhändertagen av oss på Sjukgymnastgruppen!

Sveriges OMT-utbildningsprogram är godkänt av IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists.