Axelledsluxation

Skademekanism
Akut luxation av axelleden är en relativt vanlig skada som drabbar ungefär 2% av befolkningen. Inom kontaktidrotter är luxation av axelleden avsevärt vanligare. Axeln går ur led framåt/nedåt i 95% av fallen. Bakre axelledsluxation är ovanlig. Främre axelledsluxation sker antingen vid fall med rak arm eller vid upphakning av armen, t ex vid skott i handboll då armen är utåtvriden. Hos cirka 90% av de personer som ådragit sig en akut främre luxation har ledkapseln rivits av från sitt fäste på framkanten av ledhålan. En sk Bankartskada har då uppstått. Om inte ledkapseln läker tillbaka i sitt ursprungliga fäste finns risk för kvarstående instabilitetsbesvär. Nervskada uppstår i enstaka fall.

Symtom
Axeln är efter luxation i det närmaste orörlig och mycket smärtande. Den skadade håller armen lätt utåtroterat och lite från sidan. Den normala axelkonturen är förändrad. I stället för en normal utbuktning av deltoideusmuskeln syns en grop på axelns utsida.

Prognos
Förutom risken för återfall med ny luxation är prognosen vid akut luxation av axeln god. Risken för återfall är störst i de yngre åldersgrupperna. I åldrarna 15-17 år är risken 50-70 %. Risken för återfall avtar sedan i snabb takt med ökande ålder. Vid 40 års ålder är risken ungefär 10 % och vid 70 års ålder 4 %. Vid akut axelledsluxation hos personer över 40 år finns det dock risk att för axelleden viktiga muskler skadats. Risken för övriga komplikationer är relativt liten.

 

 

 

Ovanstående baserar sig på en rapport “Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk metodik”.